about

شتاب دهنده چیست؟

مرزهای جغرافیایی، دسترسی نداشتن به دانش کافی و کمبود منابع مالی، هر یک مانعی بر سر راه شما برای ایجاد یک کسب و کار می‌باشند. شتابدهنده جایی ست که با حذف کردن تعدادی از موانع به شما در رسیدن به مقصد رویایی‌تان همراهی می‌کند.

شتابدهنده شریف چیست؟

شتاب دهنده شریف برنامه ای است با هدف شتاب دهی به استارتاپ های شریفی (تیم هایی که حداقل نیمی از بنیان گذاران آن از دانشجویان یا فارغ التحصیلان دانشگاه شریف باشند.) شتاب دهنده شریف با ارائه خدمات مشاوره،کارگاه های آموزشی، تخصیص فضای کاری در دانشگاه، دسترسی به جامعه کارآفرینان و سرمایه گذاران و تامین نیاز مالی اولیه (تا سقف 25 میلیون تومان) از استارتاپ ها پشتیبانی می کند. فرآیند شتاب دهی تیم ها بین ۲ تا ۸ ماه است. ورود به شتاب دهنده از طریق ستاک صورت می گیرد.

خانواده بزرگ استارتاپی ما

خانواده بزرگ استارتاپی ما

فعالیت‌های ۴ ساله شتابدهنده شریف

فعالیت‌های ۴ ساله شتابدهنده شریف

در طی 4 سال فعالیت شتاب دهنده شریف، بیش از 2000 هزار ایده به تیم داوری رسیده است. در این بین حدود 101 استارتاپ حمایت شده که 22 استارتاپ به مرحله سرمایه گذاری رسیده است.

s8

+ 0

تعداد ایده ها
s9

+ 0

جلسه ارزیابی
s4

0

تیم فن آوری اطلاعات
s3

0

تیم فنی مهندسی
s10

0

تیم مستقر شده
s2

0

تیم خارج شده
s1

0

میلیون تومان سرمایه دریافتی
s7

0

استارتاپ سرمایه گذاری شده
s5

0

میلیون تومان میانگین ارزش گذاری
s6

0

واگذاری سهام(درصد)