default

توضیحات بیشتر

در ایبگو هر راننده با توجه به مسافت طی شده و نحوه رانندگی خود حق بیمه اختصاصی خود را می‌پردازد. به بیان دیگر می‌توان گفت حق بیمه پرداختی هر شخص متناسب با ریسک بروز تصادف اوست.

این استارتاپ ما با جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌ها، مقدار ریسک بروز تصادف و در نهایت حق بیمه هر راننده را محاسبه می‌کند.