default

توضیحات بیشتر

شاید پایه ای ترین اقدام در زمینه ی ژنتیک آزمایش PCR باشد. انجام این آزمایش قبل از هر گونه شناسایی بر پایه DNA ضروری است.
در شناسایی مجرمین از DNA باقی مانده از آنها، مطالعه جنین شناسی، یافتن بیماری ها بر پایه ی مطالعات ژنتیکی، آزمایش های ژنتیک پیش از ازدواج، بررسی تغییرات ژنتیکی و هزاران کاربرد دیگر باید در ابتدا غلظت DNA‌ محلول در ماده افزایش یابد و پس از آن بر اساس محلول حاصل شده بررسی های لازم انجام می شود.