default

توضیحات بیشتر

گروه کارو با تشکیل گروهی مجرب و متخصص خواستار فعالیت درضمینه تولید کودهای کشاورزی است و برای این کار نزدیک ۱۲ رشته تحصیلی و شغلی را برای فعالیت های خود پیش بینی کرده که در حال حاضر ۶ نفر از اعضا با توجه به نیاز کنونی شرکت مشغول به فعالیت هستند.